Söndag 26 oktober 2014

EU-Projekt Quest

Trollhättan deltar i QUEST - ett EU-projekt för hållbar stadstrafik. Projektet fokuserar på medelstora städer (50-250 000 invånare) och ska hjälpa städer med att bättre kunna arbeta för att systematiskt utveckla en mer hållbar stadstrafik.

QUEST - Quality management tool for urban Energy efficient SustainableTransport.

QUEST fokuserar på medelstora städer (50-250 000 invånare) och ska hjälpa städer med att bättre kunna arbeta för att systematiskt utveckla en mer hållbar stadstrafik. 45 städer runt om i Europa deltar i projektet. Koucky & Partners AB Miljö- och trafikkonsult är local auditor för arbetet i Sverige.

 

QUEST – hjälper din stad att göra framsteg inom hållbara transporter och resor.

Under städernas erfarenheter av QUEST kan du läsa en kort sammanfattning om de svenska städernas erfarenheter av projektet. Se dokumentrutan till höger.

 

 Quests Banner

 

Handlingsplan - Resultat av projektet QUEST i Trollhättan.

Utifrån resultaten av nulägesanalys och intressentenkät valdes parkering som fokusområde för den resterande delen av projektet. Trollhättans Stad har inte tidigare använt parkering som styrmedel och bedömdes därför ha mycket att vinna på att inleda ett sådant arbete med hjälp av QUEST. Erfarenheter från andra städer visar att ett aktivt arbete med parkering är ett effektivt verktyg för att uppnå en mer hållbar stadstrafik. Eftersom Trollhättans Stad inte arbetat med parkering som strategiskt verktyg för hållbar stadstrafik tidigare finns det här en stor potential att uppnå goda resultat i form av en mer attraktiv stad med högre framkomlighet, effektivare markutnyttjande och bättre luftkvalité. Handlingsplanen ersätter inte Stadens egna strategier, program eller planer, utan visar på möjliga åtgärder att anta inom ramen för Stadens befintliga arbete och styrande dokument.

I handlingsplanen presenteras konkreta åtgärdsförslag med koppling till parkering.

  1. Åtgärder för interna processer
  2. Nyttjande av befintliga parkeringshus
  3. Pendelparkering
  4. Cykelparkering
  5. Parkeringsbehov vid stora arbetsplatser
  6. Boendeparkering
  7. Trygga och attraktiva gång- och cykelstråk
  8. Attraktiva alternativ till bilen för resor i staden